VIZIJA

Vizija doma
Želimo si strokovno, učinkovito in vsem prijazno ustanovo, ki visoko kotira v strokovni in laični javnosti doma ter v tujini.

 

Poslanstvo doma
Poslanstvo doma je nuditi otrokom in mladostnikom celodnevno oskrbo, jim omogočiti možnosti za razvoj vseh njihovih potencialov, pomagati pri zmanjšanju njihovih primanjkljajev in skrbeti za zdrav razvoj njihove osebnosti.

 

Vrednote doma

 • Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter ustanove v ožjem in širšem okolju.
 • Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja doma, v odkritem in kulturnem dialogu.
 • Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.

 

Cilji in temeljne naloge
Dom Antona Skale opravlja javno službo na področju vzgoje, ter pomoči pri izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju. Pri izvajanju vzgojnega programa (Vzgojni program za domove za učence s posebnimi potrebami, 2011) veljajo splošni vzgojno-izobraževalni cilji, in sicer v obsegu in na način, ki jih je ob upoštevanju posebnih potreb mogoče uresničevati. Glavni cilj vzgojnega programa je optimalni razvoj individualnih psihičnih, fizičnih in socialnih danosti vsakega posameznika, samostojnost pri skrbi za sebe ter vključevanje v vsakdanje fizično in socialno okolje. Za uresničevanje glavnega cilja pa pri izvajanju vzgojnega programa domske vzgoje sledimo naslednjim ciljem:

 • preventivno socialno-varstveni in zdravstveni cilji,
 • učno-vzgojni cilji (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje),
 • kompenzacijski cilji (prepoznavanje razvojnih primanjkljajev in posebnosti in nadomestitev manjkajočega v razvoju otroka) in
 • osebnostno in socialno-integrativni cilji (priprava otroka na samostojno in odgovorno življenje).

 

Preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji
Otroci/mladostniki s posebnimi potrebami prihajajo v dom z različnimi izkušnjami. Imajo različne posebne potrebe glede na stopnjo in vrsto posebnih potreb. Za uresničitev preventivnih socialno-varstvenih in zdravstvenih ciljev so jim zagotovljeni:

 • ustrezni bivalni pogoji, ki omogočajo otrokovo zasebnost,
 • zdrava prehrana,
 • vzgoja za zdravo življenje,
 • pogoji za učenje in interesno udejstvovanje,
 • ugodna psihosocialna klima,
 • izboljšanje ali vzdrževanje gibalnih in drugih telesnih ali psihičnih funkcij,
 • primeru somatskih bolezni ali obolenj skrbijo za ustrezno zdravljenje bolezni in težav, ki spremljajo telesno obolenje ter zdravstveno nego (v sodelovanju s splošno medicinsko stroko),
 • preventiva in spremljanje psihofizičnega stanja in počutja.

 

Učno-vzgojni cilji
Učno-vzgojni cilji programa domske vzgoje pomenijo zagotavljanje celovite vzgoje in šolske uspešnosti otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami in podpirajo oziroma so prilagojeni vzgojno-izobraževalnim ciljem osnovnega in srednjega izobraževanja otrok. Razlike so pretežno v didaktično-metodičnem pogledu in nekaterih posebnih pogojih približevanja splošnim vzgojno-izobraževalnim ciljem. Metodično bistvo uresničevanja učno-vzgojnih ciljev vzgojnega programa je individualizirano aktivno učenje oziroma spoznavanje narave, življenja in družbe. Potrebne so vsebinske, metodične in časovne prilagoditve v učno-vzgojnem procesu:

 • ustvariti ugodno psihosocialno klimo, ki omogoča zadovoljitev temeljnih otrokovih psiholoških potreb po varnosti in sprejetosti v vseh vsakdanjih učno-vzgojnih situacijah,
 • učno-vzgojne vsebine in situacije približati otrokovim psihofizičnim zmožnostim (pozitivno učenje) ter krepiti posameznikova močna področja,
 • udejanjati otrokovo naravno potrebo po uspešnosti in napredovanju.

 

Kompenzacijski cilji
Primanjkljaje na posameznih področjih otrokovega funkcioniranja kompenziramo s preostalimi močnejšimi področji in tako vplivamo na učinkovitejše in konstruktivno funkcioniranje na vseh področjih:

 • kompenzacija primanjkljajev in vrzeli v kognitivnem razvoju (vsota vseh otrokovih spoznavnih in miselnih sposobnosti) je temeljna naloga tako izobraževanja kot tudi vzgoje,
 • kompenzacija čustvenih posebnosti pomeni dopolnilno učenje ustreznega čustvovanja na osnovi kognitivnih spretnosti, ustrezne ocene situacije in lastne vloge v situaciji ter učenje ustreznega izražanja čustev v dani situaciji,
 • primanjkljaji in vrzeli v socialnem razvoju pomenijo slabše ali neustrezno poznavanje in uporabo socialnih spretnosti, to je spretnosti v medsebojnih odnosih v socialni skupini in družbi nasploh. Kompenzacija pomeni učenje splošnih pravil vedenja v družbi, razumevanje in upoštevanje družbenih norm in vrednot, kar najučinkoviteje poteka v odnosu otrok – vzgojitelj in med vrstniki, pa tudi v dejavnostih, v katerih je otrokom omogočena avtonomija odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti prostega časa ipd.,
 • primanjkljaji na posameznih področjih senzornega zaznavanja,
 • primanjkljaji, ki se odražajo v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj (gibalno ovirani otroci).

 

Osebnostno in socialno-vključevalni cilji
Osebnostno in socialno vključevalni cilji pomenijo v izvajanju programa prizadevanja Doma Antona Skale za krepitev otrokove/mladostnikove samozavesti, pozitivne potrditve in vključevanje otroka v običajno okolje.
Zavedamo se kompleksnosti naloge vzgojno-izobraževalnega dela, zato bomo vanj vključili starše in zunanje strokovne delavce, kot tudi društva in različne ustanove

 

Prednostne naloge za doseganje ciljev (vizije, poslanstva, vrednot)
Prednostne naloge Doma Antona Skale izhajajo iz vizije, ciljev in vrednot.
Prednostna naloga je strokovno delo na vseh področjih dela in življenja. Strokovnost in tretman sta zasnovana na zmanjšanju primanjkljajev otrok/mladostnikov in izhajata iz potreb posameznika. Cilj in obveza strokovnega kadra je temeljita in strokovna priprava individualiziranega programa za otroka/mladostnika, nato pa dosledno izvajanje in evalvacija. Slednja je lahko povod za spremembo in dopolnitev individualiziranega programa.
Dobra in ustvarjalna klima, prijetno vzdušje sta osnova za uspešno delo in zadovoljstvo vseh udeležencev vzgoje in izobraževanja Doma Antona Skale.

SOGO dostopnost